تست افزونه سید

محاسبه فاصله کانونی لنز

سایز سنسور :
اندازه دلخواه :
طول قطعه بازرسی شده برحسب میلی متر ( میدان دید FOV ) :
فاصله کاری برحسب میلی متر :

فاصله کانونی محاسبه شده لنز :